videobokeper filmbokep filmbokepindonesia bokep indonesia videobokepindo indoporn indo bokep memek.xyz bokepasia.xyz bokepterbaru

ประวัติโรงเรียน

 

         โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีเปิดสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2501โดยจังหวัดนนทบุรีได้มอบชั้นล่างของหอประชุมสภาจังหวัดนนทบุรี ดัดแปลงให้เป็นห้องเรียน  เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องมีนักเรียนจำนวน30คนครู 2 คนโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีได้ทำการขยายชั้นเรียนปีละ1ชั้นจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4และในปีพ.ศ.2521ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีเปิดทำการสอนมีผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน จำนวน10 คน ผู้อำนวยการคนแรก คือ นางบุญเสริม  พุ่มหิรัญ และผู้อำนวยการคนปัจจุบัน คือ ดร.พรพรรณ  อินทรประเสริฐ  ตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษาได้พัฒนาโรงเรียนมาโดยตลอดโดยมีบุคลากรทุกภาคส่วนช่วยขับเคลื่อนจนโรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชน นำบุตรหลานมาเข้าเรียนเป็นจำนวนมากเป็นความภาคภูมิใจของศิษย์เก่าและชาวนนทบุรีเป็นอย่างยิ่ง

               ปีการศึกษา 2546  เปิดห้องเรียนพิเศษโครงการภาษาอังกฤษ

          ปีการศึกษา 2552  เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

          ปีการศึกษา 2552  เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

          ปีการศึกษา 2556  เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ

          ปีการศึกษา 2559  เป็นแกนนำโรงเรียนคุณธรรม ของ สพป.นบ.1

          ปีการศึกษา 2559  เป็นโรงเรียนรักษาศีล 5

 

รายนามผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

1. นางบุญเสริม  พุ่มหิรัญ

ดำรงตำแหน่ง

พ.ศ.  2501 – 2515

2. นางสาวชมพู  โปษกะบุตร

ดำรงตำแหน่ง

พ.ศ.  2515 – 2516

3. นางบุญเสริม  พุ่มหิรัญ

ดำรงตำแหน่ง

พ.ศ.  2516 – 2527

4. นางสาวประมวลศรี  เจริญพงศ์

ดำรงตำแหน่ง

พ.ศ.  2527 – 2530

5. นางรัมภา  ทรงพงษ์

ดำรงตำแหน่ง

พ.ศ.  2530 – 2538

6. นายสุรินทร์  เวชรัตน์

ดำรงตำแหน่ง

พ.ศ.  2538 – 2543

7. นายอาจ  เปรมสาย

ดำรงตำแหน่ง

พ.ศ.  2543 – 2545

8. นายธวัช สวนคล้าย

ดำรงตำแหน่ง

พ.ศ.  2545 – 2557

9. นางเตือนใจ  เกษณียบุตร

ดำรงตำแหน่ง

พ.ศ.  2557 – 2559

10.นางสาวพรพรรณ อินทรประเสริฐ

ดำรงตำแหน่ง

พ.ศ.  2559 - ปัจจุบัน

 

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 02-525-2170 anubannonthaburi@ gmail.com