ประธานกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

ชื่อ                         นายวรกาญจน์  นามสกุล  สุขสดเขียว

เกิด                         วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2503   อายุ  56  ปี

วุฒิทางการศึกษาสูงสุด  ป.เอก  สาขา บริหารการศึกษา

อาชีพ รับราชการ       ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร สถานที่ทำงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ประวัติการทำงาน

          ลำดับที่ 1 พ.ศ 2543               ตำแหน่ง เทศมนตรี  หน่วยงาน เทศบาลนครนครปฐม

          ลำดับที่ 2 พ.ศ. 2544-2557     ตำแหน่ง อาจารย์และผู้ตรวจกิจการสหกรณ์  หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร

          ลำดับที่ 3 พ.ศ 2558 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผศ. และ รองคณบดีฝ่ายบริหาร หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผลงานที่ประสบความสำเร็จ

  1. ดูแลการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครปฐมได้อย่างดี
  2. ตรวจกิจการสหกรณ์มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ตามวัตถุประสงค์
  3. บริหารงานในหน้าที่รองคณบดีได้ตามนโยบายของคณบดี
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 02-525-2170 anubannonthaburi@ gmail.com