borneowebhosting informasiku

**ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ(กรณีพิเศษ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิ๊กที่นี่......** **ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียน (ปกติ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิ๊กที่นี่......**ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์จับสลากเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียน (ปกติ) ปีการศึกษา ๒๕๖๑คลิ๊กที่นี่...... **แจ้งวัน ปิด-เปิด เรียนและรับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลิ๊กที่นี่...... **ประกาศ การคัดเลือกนักเรียนกองทุนเรียนโครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๓ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) คลิ๊กที่นี่...... **ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ (เพิ่มเติม) โครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิ๊กที่นี่......**ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่๒ โครงการภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิ๊กที่นี่......**ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โครงการภาษาอังกฤษ (English Program) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิ๊กที่นี่......**ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โครงการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ คลิ๊กที่นี่......**ขอแจ้งแนวการวัดผลและประเมินผลปลายปี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ +++ คลิ๊กที่นี่......**

 

ดร.พรพรรณ อินทรประเสริฐ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

 

 

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1

หลักสูตรสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1

ทำเนียบบุคลากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1

องค์กรที่มีส่วนร่วมในการบริหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1

ข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1

แผนที่โรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1

กำหนดการสอน

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

ผู้บริหารโรงเรียน

 • ดร.พรรพรรณ อินทรประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน

  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ได้มีวิสัยทัศน์ และมีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ที่จะทำให้โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีเป็นโรงเรียน 2 ภาษา มีคุณภาพการจัดการศึกษา และสามารถนำโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี เข้าสู่ประชาคมอาเซียน และความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล.
 • นางขนิษฐา พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ

  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ได้เปิดการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ ในหลักสูตร ENGLISH PRORAM ขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองที่มีความพร้อมทุกด้านมีทางเลือกการศึกษาให้กับบุตรหลานของตนเอง.
 • นางลัดดา จุ้ยประเสริฐ
  รองผู้อำนวยการ

  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตลอดระยะเวลา 50 ปี ที่โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีเปิดทำการสอนมีผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนจำนวน 9 คน.
 • 1
 • 2
 • 3

ลิงค์ที่น่าสนใจ

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 02-525-2170 anubannonthaburi@ gmail.com