..**โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน เข้าร่วมประชุม เพื่อแจ้งแนวทางการบริหารในการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการที่เป็นเลิศ มีคุณธรรม จริยธรรม และร่วมมือกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ.ห้องเรียนนักเรียนในปกครองของท่าน** ทั้งนี้ให้ผู้ปกครองนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ดร.พรพรรณ อินทรประเสริฐ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

 

 

ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1

หลักสูตรสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1

ทำเนียบบุคลากร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1

องค์กรที่มีส่วนร่วมในการบริหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1

ข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1

แผนที่โรงเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1

กำหนดการสอน

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

ผู้บริหารโรงเรียน

 • ดร.พรรพรรณ อินทรประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน

  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ได้มีวิสัยทัศน์ และมีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ที่จะทำให้โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีเป็นโรงเรียน 2 ภาษา มีคุณภาพการจัดการศึกษา และสามารถนำโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี เข้าสู่ประชาคมอาเซียน และความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล.
 • นางขนิษฐา พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ

  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 ได้เปิดการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ ในหลักสูตร ENGLISH PRORAM ขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองที่มีความพร้อมทุกด้านมีทางเลือกการศึกษาให้กับบุตรหลานของตนเอง.
 • นางลัดดา จุ้ยประเสริฐ
  รองผู้อำนวยการ

  โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตลอดระยะเวลา 50 ปี ที่โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีเปิดทำการสอนมีผู้อำนวยการบริหาร โรงเรียนจำนวน 9 คน.
 • 1
 • 2
 • 3

ลิงค์ที่น่าสนใจ

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 02-525-2170 anubannonthaburi@ gmail.com