borneowebhosting informasiku

กำหนดการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

หมายเหตุ.  นักเรียนภาคปกติของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้นำสูติบัตร และทะเบียนบ้าน ตัวจริงมาแสดง เพื่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ

 

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี 02-525-2170 anubannonthaburi@ gmail.com