บุคลากรผู้สอนชั้นปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

บุคลากรผู้สอนชั้นอนุบาล 2

อนุบาล 2/1
นางพิมพิกา ถนอมไชย
อนุบาล 2/2
Noname
อนุบาล 2/3
นางสาวศศิวิมล ลิ่วเวหา
อนุบาล 2/4
นางสาวเนตรทราย อุดมกุล

บุคลากรผู้สอนชั้นอนุบาล 3

อนุบาล 3/1
นางสาวจุฑารัตน์ ราชแผ้ว
ครูพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรีมนตรี พระสมิง
</