บุคลากรผู้สอนชั้นปฐมวัย

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

บุคลากรผู้สอนชั้นอนุบาล 2

อนุบาล 2/1
นางพิมพิกา ถนอมไชย
อนุบาล 2/2
นางศิวพร น้อมระวี
อนุบาล 2/3
นางสาวศศิวิมล ลิ่วเวหา
อนุบาล 2/4
นางสาวเนตรทราย อุดมกุล

บุคลากรผู้สอนชั้นอนุบาล 3

อนุบาล 3/1
นางสาวจุฑารัตน์ ราชแผ้ว
ครูพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรีมนตรี พระสมิง
อนุบาล 3/2
นางสาวหรรษมล เทศแท้
อนุบาล 3/3
นางสาวอำพร พลสิทธิ์
อนุบาล 3/4
นางสาวฉันติมา เท้าเฮ้า

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ตำบล สวนใหญ่,อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

  • dummy02-525-2170

  • dummy02-525-2058

  • dummyanubannonthaburi@gmail.com

Facebook Like

School Map

Search