สายชั้นประถมศึกษาปี 6

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

บุคลากรผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจุฑามาศ อนุศิลป์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5

นายธงชัย สง่างาม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวพัชริดา พลจร

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวศิริวรรณ แสงเงิน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางนันทกานต์ ทองสมจิตร

ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6/1

นายธนากร ฉัตรโรจนสกุล

ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6/5

นางสาวดวงใจ ไชยลังการ

ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6/2

นายเจริญ เลื่อนแป้น

ครูพิเศษ

นางสาวชลธิชา คำภีร์

ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6/3

นายชัยชนะ มะติยะภักดิ์

ครูพิเศษ

นางสาวณัฐทิวา พันจันทึก

ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6/4

นางราตรี สายพิบูลย์

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ตำบล สวนใหญ่,อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

  • dummy02-525-2170

  • dummy02-525-2058

  • dummyanubannonthaburi@gmail.com

Facebook Like

School Map

Search