สายชั้นประถมศึกษาปี 5

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

บุคลากรผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุพีรณัฐ์ ศรีสุชาติ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวอุทุมพร กองมณี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววิไลลักษณ์ เทียนจ่าง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางทัศนีย์ สุขุมวาทย์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาววิภาวรรณ ลิขิตบรรณศักดิ์

ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5/1

นายธีรศักดิ์ ผิวอ่อน

ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5/5

นายธีระพงษ์ ประกอบสัน

ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5/2

นางสาวจรัสพร นพขำ

ครูพิเศษ

นางสาวศิริพร ฉิมพลอย

ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5/3

นายอนาวิน ขันเงิน

ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5/4

นางสาวสุพัฒตรา บุษบา

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ตำบล สวนใหญ่,อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

  • dummy02-525-2170

  • dummy02-525-2058

  • dummyanubannonthaburi@gmail.com

Facebook Like

School Map

Search