สายชั้นประถมศึกษาปี 2

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

บุคลากรผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกรรณิการ์ เปลี่ยนคง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวกันยา หัสดินทร์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางนิลุบล บุนนาค

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวธัญนิจ อินเอี่ยม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางอารยา พัววรานุเคราะห์

ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่2/1

นายวิสูจน์ หลงสมบูรณ์

ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่2/2

นางพรพิมล พลกลาง

ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่2/3

ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่2/4

นางสาวเสาวภา กาญบุตร

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ตำบล สวนใหญ่,อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

  • dummy02-525-2170

  • dummy02-525-2058

  • dummyanubannonthaburi@gmail.com

Facebook Like

School Map

Search