สายชั้นประถมศึกษาปี 1

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

บุคลากรผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางไพฑูรย์ ศรีเรือง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่1/5

นางสาวสุปราณี แก้วทอง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางอรพินท์ ทองเอี่ยม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางนราภัทร กลิ่นช้าง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายถิรเดช ทิพย์ฤกษ์

ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวพิชยา ทิพย์คุณ

ครูพิเศษ

นายศรายุทธ เชื้อฉ่ำหลวง

ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1/2

นายพงษ์พิสิฐ รวมจิตร

ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1/3

นายสุพจน์ เทศน์ธรรม

ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1/5

นางสาวละมัยภรณ์ สุทธิขันธ์

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ตำบล สวนใหญ่,อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

  • dummy02-525-2170

  • dummy02-525-2058

  • dummyanubannonthaburi@gmail.com

Facebook Like

School Map

Search