ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีเปิดสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2501โดยจังหวัดนนทบุรีได้มอบชั้นล่างของหอประชุมสภาจังหวัดนนทบุรี ดัดแปลงให้เป็นห้องเรียน  เปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องมีนักเรียนจำนวน30คนครู 2 คนโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีได้ทำการขยายชั้นเรียนปีละ1ชั้นจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4และในปีพ.ศ.2521ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีเปิดทำการสอนมีผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน จำนวน10 คน ผู้อำนวยการคนแรก คือ นางบุญเสริม  พุ่มหิรัญ และผู้อำนวยการคนปัจจุบัน คือ ดร.พรพรรณ  อินทรประเสริฐ  ตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษาได้พัฒนาโรงเรียนมาโดยตลอดโดยมีบุคลากรทุกภาคส่วนช่วยขับเคลื่อนจนโรงเรียนได้รับการยอมรับจากชุมชน นำบุตรหลานมาเข้าเรียนเป็นจำนวนมากเป็นความภาคภูมิใจของศิษย์เก่าและชาวนนทบุรีเป็นอย่างยิ่ง

ปีการศึกษา 2546 เปิดห้องเรียนพิเศษโครงการภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2552 เป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
ปีการศึกษา 2552 เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
ปีการศึกษา 2556 เป็นสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ
ปีการศึกษา 2559 เป็นแกนนำโรงเรียนคุณธรรม ของ สพป.นบ.1
ปีการศึกษา 2559 เป็นโรงเรียนรักษาศีล 5

รายนามผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

1. นางบุญเสริม พุ่มหิรัญ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2501 – 2515

2. นางสาวชมพู โปษกะบุตร ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2515 – 2516

3. นางบุญเสริม พุ่มหิรัญ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2516 – 2527

4. นางสาวประมวลศรี เจริญพงศ์ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2527 – 2530

5. นางรัมภา ทรงพงษ์ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2530 – 2538

6. นายสุรินทร์ เวชรัตน์ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2538 – 2543

7. นายอาจ เปรมสาย ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2543 – 2545

8. นายธวัช สวนคล้าย ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2545 – 2557

9. นางเตือนใจ เกษณียบุตร ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2557 – 2559

10. นางสาวพรพรรณ อินทรประเสริฐ ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ตำบล สวนใหญ่,อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

  • dummy02-525-2170

  • dummy02-525-2058

  • dummyanubannonthaburi@gmail.com

Facebook Like

School Map

Search