คณะผู้บริหาร

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี.

ดร.พรพรรณ อินทรประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนดร.พรพรรณ อินทรประเสริฐ
วุฒิ ปริญญาเอก (ปร.ด.) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา
นางลัดดา จุ้ยประเสริฐ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ และ กลุ่มงานบริหารงบประมาณนางลัดดา จุ้ยประเสริฐ
วุฒิ ศษ.ม. หลักสูตรการสอน

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ตำบล สวนใหญ่,อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

  • dummy02-525-2170

  • dummy02-525-2058

  • dummyanubannonthaburi@gmail.com

Facebook Like

School Map

Search