คณะผู้บริหาร

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี.

ดร.พรพรรณ อินทรประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนดร.พรพรรณ อินทรประเสริฐ
วุฒิ ปริญญาเอก (ปร.ด.) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา
นางขนิษฐา พูลสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไปนางขนิษฐา พูลสวัสดิ์
วุฒิ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
นางลัดดา จุ้ยประเสริฐ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ และ กลุ่มงานบริหารงบประมาณนางลัดดา จุ้ยประเสริฐ
วุฒิ ศษ.ม. หลักสูตรการสอน
นางสาวกุลอรณา สุรวสุกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบุคคลนางสาวกุลอรณา สุรวสุกุล
วุฒิ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ตำบล สวนใหญ่,อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

  • dummy02-525-2170

  • dummy02-525-2058

  • dummyanubannonthaburi@gmail.com

Facebook Like

School Map

Search