คณะผู้บริหาร

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี

คณะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี.

ดร.พรพรรณ อินทรประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนดร.พรพรรณ อินทรประเสริฐ
วุฒิ ปริญญาเอก (ปร.ด.) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา
นางนันทกานต์ ทองสมจิตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป และ กลุ่มงานบริหารงานบุคคลนางนันทกานต์ ทองสมจิตร
วุฒิ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
นางลัดดา จุ้ยประเสริฐ
รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ และ กลุ่มงานบริหารงบประมาณนางลัดดา จุ้ยประเสริฐ
วุฒิ ศษ.ม. หลักสูตรการสอน

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ตำบล สวนใหญ่,อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี

  • dummy02-525-2170

  • dummy02-525-2058

  • dummyanubannonthaburi@gmail.com

Facebook Like

School Map

Search