Primary school teacher Grade 3

Anubannonthaburi School

บุคลากรผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนงนุช อุปลี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวนนท์ชนก สิทธิสงวนพันธ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววรรณิสา สุขจิตต์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางผกามาศ จันทร์แก้ว

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวปิยวรรณ แก้วเซ่ง

ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3/1

นายกฤษณะ ลาเกิด

ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3/5

นางสาวแสงเทียน ชื่นยะปรอก

ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3/2

นางสาวสาวิตรี เกรงพุดซา

ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3/3

นายณัฐพล ภู่เด่น

ครูที่ปรึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่3/4

นางสาวฑิตยา จันทวัฒน์

Connect with us

Anubannonthaburi School 3 Amphoe Mueang Nonthaburi, Chang Wat Nonthaburi 11000

  • dummy02-525-2170

  • dummy02-525-2170

  • dummyanubannonthaburi@gmail.com

Facebook Like

School Map

Search