Library

Anubannonthaburi School

บุคลากรผู้สอนโครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/5

นางสาวกัญญารัตน์ เปลี่ยมไธสง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวจิราภรณ์ เวสารัตน์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวเอลิสา กิติกำจาย

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางสุจิตตา รูปสูง

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/5

นางกาญจนา ปทุมดำรงค์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางมธุรดา โยธามาตย์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวเกวลี อวนศรี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางอฑิตยา ชังเกอร์

ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/6

นางสาวสุวิมล ฤกษ์อนันต์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวปณิตา รุ่งแสง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7

นางสาวเมเดีย รองสนาม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7

นางสุจารีย์ ทองเกตุ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวณัฏช์ธาวีร์ ทรัพย์โสม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวธนพร นิลนุ่ม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางนิตยา กฤษณะประกรกิจ

ครูพิเศษ

นายวีระ ภิรมย์โพล้ง

Connect with us

Anubannonthaburi School 3 Amphoe Mueang Nonthaburi, Chang Wat Nonthaburi 11000

  • dummy02-525-2170

  • dummy02-525-2170

  • dummyanubannonthaburi@gmail.com

Facebook Like

School Map

Search