Administration

Anubannonthaburi School

School Administration

นางพนิดา อุสายพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนางพนิดา อุสายพันธ์
นางสาวปิยะดา ศรีอินทร์สุทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวปิยะดา ศรีอินทร์สุทธิ์
นางขวัญชนก เสมานารถ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนางขวัญชนก เสมานารถ
นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนายเอกพล เหล่าวงศ์พานิช

Connect with us

Anubannonthaburi School 3 Amphoe Mueang Nonthaburi, Chang Wat Nonthaburi 11000

  • dummy02-525-2170

  • dummy02-525-2170

  • dummyanubannonthaburi@gmail.com

Facebook Like

School Map

Search